วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555


การทำงานเพื่องาน การทำหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม
               งานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต งานทำให้ชีวิตอยู่รอดและมีคุณค่า ถ้าปราศจากงานเราจะมีปัญหา ทั้งกายและใจ แต่คนไม่น้อยที่ไม่ชอบงานและไม่รู้จักทำงานอย่างถูกต้อง คอยหลบเลี่ยงงาน หรือทำด้วยความเบื่อหน่าย จึงไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงในชีวิต เพราะความสุขแท้มีแต่ในงาน และการทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง 

          การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม  การทำงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมนั้น ต้องเป็นงานที่เป็นสัมมาชีพ คือ เป็นงานประเภทที่ไม่เดือดร้อนแก่ใคร ไม่เป็นปัญหา ไม่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในสังคม ไม่ทำลายสังคมให้พิกลพิการด้วยงานที่เราทำขึ้นมา อย่างนั้น เรียกว่าเป็นงานชอบ
ผู้ที่ทำงานชอบอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ต้องทำงานอันเป็นหน้าที่         ที่ถูกต้อง คือ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่เป็นเหตุทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในสังคมนั้นๆ จึงชื่อว่างานนั้นเป็นงานที่ถูกต้อง
          ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ต้องทำงานด้วยสำนึกว่าเป็นหน้าที่ ที่จะต้องทำ แล้วก็ทำไปตามหน้าที่     ไม่ได้ทำเพื่ออะไรๆ ไม่หวังอามิส ไม่หวังอะไรทั้งนั้น สิ่งใดที่ได้มา ก็ได้มาตามเรื่องของงาน ไม่ได้ดีใจ      ไม่ได้เสียใจ เมื่อไม่ได้ ได้มาก ก็ไม่ดีใจ ได้น้อย ก็ไม่เสียใจ ได้ช้าไป ก็ไม่เสียใจ ได้เร็วไป ก็ไม่ดีใจจากการได้นั้นเพราะใจเราประกอบด้วยสติ ด้วยปัญญา ควบคุมอยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้ธรรมะในการทำงาน เมื่อได้รับงานมาจะไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องทำ  แต่คิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำ  หลักการทำงาน เราต้องทำงานด้วยใจรัก ทำงานด้วยความขยันขันแข็ง ความเอาใจใส่ ใช้สติปัญญาคิดค้นเพื่อทำงานให้ดีขึ้น    ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
          คนมีค่าก็คือคนที่ทำงาน คนไร้ค่าก็คือคนไม่ทำงาน งานกับชีวิตเป็นของคู่กัน แยกออกจากกันไม่ได้ เมื่อเราแยกงานออกจากชีวิตเมื่อใด ชีวิตก็หมดค่าเมื่อนั้น เวลาใดเราไม่ทำงาน  ชีวิตก็ไม่มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้จักทำชีวิตให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปฏิบัติงาน โดยที่พระองค์ทรงตักเตือนให้เราทั้งหลายได้คิดอยู่เสมอว่า เวลาล่วงไปๆ บัดนี้ เราทำอะไรกันอยู่
          เวลาที่ล่วงไปนั้น มันไม่ได้ล่วงไปแต่เวลาเฉยๆ แต่ทำชีวิตของเราให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย คือเปลี่ยนในทางเจริญขึ้นและเสื่อมลงไปทุกวันทุกเวลา เราจึงควรทำชีวิตร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมาย หรือทำงานของเราเองให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เต็มกำลังความสามารถที่เราจะกระทำได้ อย่าอยู่นิ่งอยู่เฉย แต่จงอยู่ด้วยการทำงาน ด้วยการปฏิบัติหน้าที่เป็นการปฏิบัติธรรม คือทำงานเพื่องาน


ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
“ผู้มีขันติ นับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย” นี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิต ขันติ คือความอดทน เป็นต้นอดทนต่อหนาวร้อนหิวระหาย อดทนต่อถ้อยคำแรงร้าย และอดทนต่อทุกขเวทนาต่าง ๆ ไม่แสดงอาการผิดไปจากปกติ เมื่อพบความหนาวร้อนหิวระหาย เมื่อได้ยินถ้อยคำแรงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์
หนีไกลกิเลสได้ด้วยปัญญา เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ ชัยชนะทางใจนั้น ทุกคนมีอยู่เสมอ ในเรื่องนั้นบ้างในเรื่องนี้บ้าง เป็นชัยชนะเล็ก ๆ น้อย ๆ และชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ต่าง ๆ กัน เมื่อใดความโลภเข้าใกล้ แม้สามารถหนีไกลความโลภได้ด้วยปัญญา คือด้วยเหตุผล...เมื่อนั้นเป็นชัยชนะ


วิถีประชาธิปไตยกับการพัฒนาจริยธรรม 
วิถีประชาธิปไตยกับการพัฒนาจริยธรรม ปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตย ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย และความไม่สงบสุขในบ้านเมือง การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะมีการลงประชามติกันในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่จะถึงนี้ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่า “ประชามติ ” ว่า หมายถึง มติ

เซ็นเซอร์ : ผู้ร้ายภาครัฐหรือผู้พิทักษ์คุณธรรมในสังคม 
เซ็นเซอร์ : ผู้ร้ายภาครัฐหรือผู้พิทักษ์คุณธรรมในสังคม ไอ้สัตว์ อีเหี้ย ไอ้ห่า แม่ง ฯลฯ คำผรุสวาทด่าทอเหล่านี้ หากเป็นคำพูดที่ปรากฏอยู่ในสลัม ซ่อง สถานบริการ หรือในบริบทของการโต้เถียงในบางที่บางแห่งแล้ว แม้จะระคายหูอยู่บ้าง คิดว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่เชื่อไหมว่าปัจจุบันคำพูดเหล่านี้ถูกสบถ


ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก
ชีวิตในชาติปัจจุบันนี้น้อยนัก สั้นนักพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง กล่าวว่า “อปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา..ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก” ทุกชีวิตไม่ว่าคน ไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีตชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต...


ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน
บัณฑิตไม่ประมาทว่าตนมีความดีเพียงพอแล้ว บัณฑิตไม่หลงคิดว่าความไม่ดีเป็นความดี แล้วก็ทำความไม่ดีอย่างไม่สะดุ้งสะเทือน แต่บัณฑิตย่อมรู้ถูกรู้จริง ว่าความดีคืออะไร ความชั่วคืออะไร แล้วก็ไม่ประมาท ตั้งใจทำความดี ตั้งใจหลีกเลี่ยงความไม่ดีเต็มสติปัญญาความสามารถ


คู่มือมนุษย์ : เคล็ดลับการอยู่ในโลกโดยปราศจากทุกข์ 
คู่มือมนุษย์ : เคล็ดลับการอยู่ในโลกโดยปราศจากทุกข์ เคยหรือไม่? เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้า แล้วรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร วัน ๆ นอกจากกิน นอน ทำงาน เที่ยวเตร่ อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง คุยกับเพื่อนกับแฟน ฯลฯ ซ้ำไปซ้ำมาแล้ว ชีวิตมีอะไรเป็นแก่นสารบ้าง สมมุติว่าเรามีเงินมากมายจนไม่ต้องดิ้นรนห


ในหลวงกับพระคุณธรรมที่มีต่อพสกนิกรไทย
ในหลวงกับพระคุณธรรมที่มีต่อพสกนิกรไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสสาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่


ปล่อยวางตัวตน
มีแม่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า เธอมีลูกสาวอายุประมาณ ๑๒ ขวบ วันหนึ่งลูกขอเงินแม่ไปซื้อไมโครโฟนของเล่น พอกดสวิตช์แล้วจะมีเสียงเพลงต่าง ๆ ดังขึ้น เหมือนกับว่าเจ้าตัวกำลังร้องเพลงแม่ถามว่าราคาเท่าไหร่ ลูกตอบว่า ๔๐๐ บาท แม่ก็ตกใจว่าโรงเรียนอนุญาตให้เอาของเล่นแพง ๆ มาขายในโรงเรียนได้ยังไง แต่ลูกสาวรบเร้าจะเอาให้ได้ แม่

ความดีเปรียบประดุจแสงสว่าง
กิเลสมีมากเพียงใด ทุกข์มีมากเพียงนั้น ความทุกข์จะต้องมีอยู่ ตราบที่กิเลสทั้งสามกอง คือ โลภ โกรธ หลง ยังมีอยู่ กิเลสมีมากเพียงใด ทุกข์มีมากเพียงนั้น เมื่อใดกิเลสสามกองหมดไปจากจิตใจอย่างสิ้นเชิง แล้วนั่นแหละความทุกข์จึงจะหมดไปจากจิตใจอย่างสิ้นเชิงได้ จึงควรพยายามทำกิเลสให้หมดสิ้นให้จงได้ มีมานะพากเพียรใช้สติใช้


ความมหัศจรรย์จากสิ่งธรรมดาๆ 
ความมหัศจรรย์จากสิ่งธรรมดา ๆ มีเรื่องเล่าในเนทเรื่องหนึ่งว่า ครูคนหนึ่งถามเด็กๆ ในชั้นเรียนว่า อะไรที่เด็กๆ คิดว่าเป็น “สิ่งมหศจรรย์ในโลก” คำตอบมีต่างๆ นานา บางคนก็ว่าปิรามิดของอียิปต์ บ้างก็ว่ากำแพงเมืองจีน บ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นนครวัดนครธม . . . และหลายคนก็เห็นว่ายานอวกาศที่ส่งมนุษย์ไปเหยียบ


ธรรมะ...สอนศิลปะการใช้ชีวิต
ธรรมะ...สอนศิลปะการใช้ชีวิต ชีวิตของคนเราล้วนมีปัญหาเกิดขึ้น และต้องเรียนรู้ที่จะแก้ไขเรื่องที่คาใจนั้น ให้ได้อยู่ตลอดเวลาอาจเป็นปัญหาที่เล็กน้อย กระทั่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นแต่เราผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาก็ควรรู้จักเกี่ยวข้องอย่างผู้รู้จักปล่อยวาง และเข้าใจ แม้จะไม่สามารถละวางได้ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ควรรู้จักวางใ


“ปรุงแต่งใจให้เป็นสุข”
“ปรุงแต่งใจให้เป็นสุข” พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ใช้ความสามารถปรุงแต่งสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ภายนอกแล้วอย่าลืมใช้ความสามารถนั้น ปรุงแต่งสร้างสรรค์ความสุขภายในด้วย พระพุทธศาสนาเปิดเผยความจริงว่าความสุขมีมากมาย ความสุขมีหลายแบบ ความสุขมีหลายชั้นหลายระดับ ทั้งความสุขภายนอกภายใน ทั้งความสุขแบบแบ่ง


การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ แปลความว่า การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”เพราะพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อย มีศรัทธาเชื่อใ


การปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวัน
การปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชีวิตประจำวัน การไปวัด การไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา เป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเป็นประจำในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปคนมีเวลาน้อยลงและสนใจทำกิจกรรมอื่นกันมากกว่าการไหว้พระสวดมนต์ หรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาบ้านกับวัดเริ่มห่างกันเนื่องจากบริบทของสังค


ประโยชน์อยู่ในธรรม 
ประโยชน์อยู่ในธรรม ขอนำพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ประโยชน์แห่งการอยู่ในธรรม” ดังเนื้อความว่า คนสมัยใหม่มีอยู่บ้างบางคน ซึ่งไม่รู้สึกความจำเป็นแห่งการอยู่ในธรรม ที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุ 2 ประการ คือ ประการที่ 1 เพราะเข้าใจผิด คิดว่าการที่อยู่ในธรรม เป็นเครื่องแสดง


คุณธรรมความสามัคคีตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
คุณธรรมความสามัคคีตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “...ในปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบว่า ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่ต้องอาศัยความเข็มแข็ง เพื่อที่จะให้อยู่รอด ประเทศไทยจะอยู่ได้ก็ด้วยทุกคน ทุกฝ่ายสามัคคีกัน ความสามัคคีนั้นได้พูดอยู่เสมอว่าต้องมี แต่อาจจะเข้าใจยากว่าทำไมสามัคคีจะทำให้บ้านเมืองอยู่ได้


เล่าเรื่อง “ เหล้า ”เมื่อคนกินเหล้า แล้วเหล้าก็กินคน
เล่าเรื่อง “ เหล้า ”เมื่อคนกินเหล้า แล้วเหล้าก็กินคน “ น้ำเมา ” โดยทั่วไปจะหมายถึง “ เหล้า เป็นหนึ่งในศีลห้า อันเป็นข้อห้ามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ให้พุทธศาสนิกชนพึงงดเว้น ทั้งนี้เพราะมันเป็นอบายมุข หรือ เหตุแห่งความฉิบหายอีกชนิดหนึ่งที่ทำลายผู้ที่กินเข้าไป ดังที่เราจะเห็นไ


ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน? 
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน? เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงจะเคยได้ยินได้ฟังนิทานเรื่อง “ เด็กเลี้ยงแกะ ” มาแล้วที่ว่าเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่ง ร้องตะโกนให้ชาวบ้านมาช่วย ว่าจะมีหมาป่ามากินแกะ แต่กลายเป็นว่าเด็กโกหก และหัวเราะเยาะที่หลอกคนอื่นได้ ต่อมาเมื่อมีหมาป่ามาจริงๆ ตะโกนเท่าไรก็ไม่มีใครเชื่อ เพราะคิดว่ารรมะสร้างเสน่ห์ 
ธรรมะสร้างเสน่ห์ คนเราเกิดมาทุกคนก็อยากมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม หล่อเหลาเป็นที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ สถานเสริมความงาม และเครื่องสำอางค์ต่างๆจึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่การมีหน้าตาดีอย่างเดียว ก็ใช่ว่าจะทำให้ผู้อื่นชื่นชอบเราได้ อีกทั้งรูปกายภายนอกก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน ดังนั้น จึงม


จากพระราชดำรัส 4 ประการ สู่รูปธรรม การทำความดี
จากพระราชดำรัส ๔ ประการ สู่รูปธรรม การทำความดี เชื่อว่าความปลื้มปิติ และความรู้สึกจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวันที่เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ยังคงประทับใจและตร


10 วิธีทำบุญ ให้ได้บุญ
๑๐ วิธีทำบุญ ให้ได้บุญ คนไทยเรานั้นเป็นพวกที่ชอบทำบุญ แต่บุญที่ทำกันเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นการบริจาคเงินหรือปัจจัยในโอกาสต่างๆ เช่น ช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซื้อโลงศพ ช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม สร้างห้องส้วมให้โรงเรียน หรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ดูเหมือนว่าจะเป็นการทำบุญที่หลากหลา


ธรรมคุณ 6
ธรรมคุณ 6 ธรรมคุณ หมายถึง คุณของพระธรรมมี 6 ประการ ดังนี้ 1.สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมเป็นคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นความจริงแท้ เป็นหลักครองชีวิตอันประเสริฐ 2.สันทิฏฐิโก พระธรรมนี้ผู้ปฏิบัติตามจะเห็นได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเชื่อคำผู้อื่น ผู้ที่มิได้ปฏิบัตินั้นแม้จะมีใครมาบอกและอธิบาย


คุณธรรม-จริยธรรมต่างกันอย่างไร
คุณธรรม-จริยธรรมต่างกันอย่างไร เมื่อปลายปี 2550 คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม วัฒนธรรม และศิลปะ ได้จัดรายการแถลงข่าว โดยยกย่องคุณธรรมแห่งการรักแม่เป็นคุณธรรมเริ่มแรกแห่งคุณธรรมทั้งหลาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนและเห็นดีเห็นชอบจากสื่อมวลชนทั้งหลายและผู้ร่วมงานให้กำลังใจมากมาย และ พลเอกปรีชา โรจนเสน ประธานกรรมาธิการ


มรรค 8 แห่งการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม 
คุณธรรม - จริยธรรม คือ คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ อันเป็นไปเพื่อความสุขของตนเองและการอยู่ร่วมกัน หรือศีลธรรม คุณธรรม - จริยธรรม คือ การเป็นผู้มีจิตใจสูง ไม่เห็นแก่ตัวฝ่ายเดียว แสดงออกโดยการไม่เบียดเบียน มีความเมตากรุณา มุ่งช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มรรค 8 แห่งการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ประกอบด้วย


สติปัฏฐาน 4
สติปัฏฐาน 4 ความ จงใจใคร่ต่อการประพฤติดีจริง ๆ ธุระหน้าที่ที่ตนจะพึงทำทุกอย่าง ควรทำด้วยความจงใจ เพราะความจงใจเป็นเรื่องของสติและหลักใจ ที่จะยังงานนั้น ๆ ให้สำเร็จผู้มีสติและหลักใจประจำตัวและงานจึงชื่อว่าผู้มีความเพียรไปในตัว การบำเพ็ญเพียรที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและพระสัทธรรม คือความจงใจใค


การละสักกายทิฏฐิ
การละสักกายทิฏฐิ พระโสดาบันคือผู้ละสักกายทิฏฐิได้เด็ดขาด พวกเราผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุโสดาบันปัตติผลจึงควรสนใจศึกษาเรื่องสักกายทิฏฐิให้ดี สักกายทิฏฐิคือ ความเห็นผิดว่ากายใจหรือรูปนามหรือขันธ์ 5 เป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อปรารถนาจะละความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนาม ก็จำเป็นต้องศึกษาเข้ามาที่รูปนาม


คำสอน โดย หลวงปู่หลุย จนฺทสโร
คำสอน โดย หลวงปู่หลุย จนฺทสโร ถ้ามีแต่สมาธิอย่างเดียว ต้องมีนิมิตต่างๆ หลอกอยู่เรื่อยๆ ..ทำให้เป็นบ้าได้ ย่อมไม่เกิดนิมิตเพราะไตรลักษณ์ล้างอยู่เสมอ และไม่สำคัญตน ไม่เป็นบ้า เกิดนิมิตทั้งหลายก็รู้เท่าทัน เมื่อนิมิตเกิดขึ้น .. เราไม่ต้อนรับหนึ่ง นิมิตก็หายไปอีก เพ่งไตรลักษณ์ล้างอีกที นิมิตก็หายไ


ปริศนาธรรมของหลวงปู่ขาว
ปริศนาธรรมของหลวงปู่ขาว ผม (หลวงปู่จันทา ถาวโร) อยู่กับครูบาอาจารย์ คือหลวงปู่ขาว ท่านสอนอย่างไรก็ประพฤติอย่างนั้น ท่านว่าบาปก็บาปจริง จงละ ท่านว่าบุญก็บุญจริง ก็ประพฤติปฏิบัติ ท่านสอนให้ไม่ให้ห่วงอาลัยในชีวิตสังขาร อย่าเพิ่งยึดถือมากเกินไปนะ จะเป็นเครื่องผูกมัดให้หลงในภพชาติสังขาร ยึดถือเพียงแต่ว่าเป็นปัจ

20 คำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี
๒๐คำสอนของท่าน ว.วชิรเมธี ๑. กลัวลูกมีเซ็กส์ในวัยเรียน? ไม่อยากให้เกิด ต้องเอาปัญญาใส่ในมือลูก ให้เงินลูกน้อยๆ ให้ความรู้แก่ลูกมากๆ ด่าลูกน้อยๆ ให้คำสอนลูกมากๆ ๒. ไหว้พระขอพรอะไรดี? (๑) ขออย่าให้โลภจนหน้ามืด (๒) ขออย่าให้โกรธจนทำร้ายตัวเอง (๓) ขออย่าให้หลงจนไม่รู้ดีรู้ชั่ว (๔) ขออย่าให้ตายในสงคร


แนะ 9 วิธีทำดี ได้บุญ แบบไม่ต้องใช้เงิน
เมษายน๔๘ คนไทยเรานั้น ได้ชื่อว่าเป็นพวกที่ชอบทำบุญสุนทานอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความเชื่อที่ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ซึ่งแม้ปัจจุบัน หลายคนจะรู้สึกกังขาว่า ทำไม คนที่เรารู้สึกว่าชั่วยังคงได้ดิบได้ดี เช่น ยังมีเงินทองและใช้ชีวิตที่สุขสบายกว่าเรา แต่นั่นก็ยังอธิบายได้ว่า เขาทำกรรมเก่าดีห


เสริฟอาหารเมนูเด็ด เคล็ดความสุขปีใหม่ “ผัดเบญจมงคลเสริมเสน่ห์”
อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ และเป็นปัจจัยแรกที่จำเป็นยิ่งต่อการดำรงชีวิตของคนเรา พจนานุกรมฯได้ให้ความหมายของ”อาหาร”ว่า คือ ของกิน เครื่องค้ำจุนชีวิต หรือเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต ดังนั้น การที่มนุษย์เราไม่ว่ายุคใดสมัยไหนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ส่วนหนึ่งก็คือการหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นเอง โดยทั่วไ


5 เกณฑ์วัด “ ต้นแบบคนดี น่านับถือ ” ในสังคม
ในปัจจุบันหากมีการสัมมนาหรือประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นแล้ว สิ่งหนึ่งที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงอยู่เสมอ คือ ความต้องการ “ ต้นแบบ ” หรือ “ ตัวอย่างที่ดี ” โดยเฉพาะจากผู้นำในทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ดารานักร้อง ศิ


คนไทยทั้งชาติควรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมพระราชดำรัส เกี่ยวกับคุณธรรม 7 ประการ ไปยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาความขัดแย้ง หลากหลายประการเช่นการแก่งแย่งความเป็นใหญ่ การฉ้อโกง การเห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีการฆ่ากัน โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ความมีน้ำใจในสังคมก็น้อยลงทุกที เป็นเรื่องที่น่าห่วงใย ถึงวิกฤตชาติที่เกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ในขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได


ความพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
“ถ้าเราเพียงแต่อยากจะมีความสุข เราก็จะหาได้ในไม่ช้านัก แต่เราอยากจะเป็นสุขยิ่งกว่าผู้อื่นก็ออกจะยาก เพราะเราไปเชื่อว่าคนอื่น ๆ นั้น เป็นสุขยิ่งกว่าที่เขาเป็นจริง ๆ ” ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นคติพจน์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงคัดมาจาก มงเตสกิเยอ ( Montesquieu ) นักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ทร


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น